αρχική σελίδα
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ   /   ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
20/01/2009
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

1.    Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία).
Στις Α.Ε. να προσκομίζεται και το ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας.

2.    Υπεύθυνη δήλωση (τύπου Ν.1599/1986), στην οποία ο κάθε εκπρόσωπος της επιχείρησης θα δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε όσον αφορά στην εκπροσώπηση της επιχείρησης και την ποινική κατάσταση τη δική του καθώς και την πτωχευτική κατάσταση τη δική του και της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος της επιχείρησης λογίζεται: α) στις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο. β) στις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρίες, κάθε ομόρρυθμο μέλος. γ) στις Ε.Π.Ε. ο ή οι διαχειριστής /ές. δ) στις Α.Ε. όποιος έχει τη θέση του Προέδρου και /ή του Δ/ντα Συμβούλου και οι αναπληρωτές τους, ε) και τους Συνεταιρισμούς από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Συνεταιρισμού

3.    Υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίγραφα, με τις εξαγωγές που πραγματοποιήσατε κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία ημερολογιακά έτη. Στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο θα πρέπει να δηλώνεται και ο κωδικός του εξαγόμενου είδους με βάση το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων (Harmonised Commodity Description and Coding System 2002) που έχει αναπτυχθεί στηριζόμενο στη συνδυασμένη ονοματολογία 2002 & 2004 (Combined Nomenclature 2002 & 2004). Οι κωδικοί αυτοί είναι γνωστοί ως κωδικοί intrastat και τους γνωρίζουν οι λογιστές και οι εκτελωνιστές των εξαγωγικών επιχειρήσεων (δίνεται από την υπηρεσία)

4.    Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου 9 €.

Σε περίπτωση που έχει επέλθη οποιαδήποτε μεταβολή, (είτε στην εκπροσώπηση της επιχείρησης, είτε στην ποινική και πτωχευτική κατάσταση των εκπροσώπων) θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

5.    Πιστοποιητικό «περί μη πτωχεύσεως» (αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου από την Υπηρεσία μας)

  • Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
  • Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για το Νομικό Πρόσωπο και τους ομόρρυθμους εταίρους.
  • Στις Ε.Π.Ε. για το Νομικό Πρόσωπο και τους διαχειριστές.
  • Στις Α.Ε.: για το Νομικό Πρόσωπο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα  ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τους εκπροσώπους.


6.    Υπεύθυνη δήλωση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου από το Υπ. Δικαιοσύνης

  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ (Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  • Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
  • Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους.
  • Στις Ε.Π.Ε. για τους διαχειριστές.
  • Στις Α.Ε. για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον  Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τους εκπροσώπους.


Επίσης στις Α.Ε. να προσκομίζεται το Φ.Ε.Κ. ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας και στις Ε.Π.Ε. το Φ.Ε.Κ. με τον ή τους διαχειριστές (σε φωτοτυπία).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια