αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τροποποίηση άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παρ. 3 του Ν. 2859, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000)
05/11/2012
ΠΗΓΗ:Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το πρόβλημα που έχει προκύψει με την εφαρμογή του άρθρου 33, παρ. 3 του Ν. 2859, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), που αφορά τα αγαθά επένδυσης των οποίων η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, και συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998 και 3299/2004.

§  Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλλων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

§  Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό.

§  Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησης τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται, εφάπαξ διακανονισμός στο έτος αυτό και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται για την περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δε χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του.

Συγκεκριμένα εάν μια επιχείρηση αγοράζει ή κατασκευάζει επενδυτικά αγαθά για τις ανάγκες της, το φόρο των οποίων και συμψήφισε ή έλαβε επιστροφή κατά περίπτωση, εφόσον μέσα σε μια πενταετία από τότε που πραγματοποίησε, ολικά ή μερικά, τη σχετική δαπάνη δεν άρχισε η χρησιμοποίηση αυτών των επενδυτικών αγαθών, τότε θεωρείται ότι το αγαθό αυτό χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε αφορολόγητη, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται με την εκκαθαριστική δήλωση της πέμπτης διαχειριστικής περιόδου να ενεργήσει εφάπαξ διακανονισμό του φόρου που συμψήφισε ή της επιστράφηκε, κατά περίπτωση, και να επιστρέψει στο δημόσιο το Φόρο.

Τυχόν δε μεταγενέστερη χρησιμοποίηση του αγαθού, έστω και σε φορολογητέα δραστηριότητα, δεν παρέχει περαιτέρω δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου. Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης.

Κύριε Υπουργέ,

Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνοντας υπ' όψιν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998 και 3299/2004, εντός των προβλεπομένων από τις εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής σε αυτούς προθεσμιών, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης (βλέπε εισηγητική έκθεση Ν. 4013_2011, ΦΕΚ Α 204/15-09-2011) παρέτεινε αυτόματα, χωρίς δηλαδή αίτηση των ενδιαφερομένων, όλες τις προθεσμίες αρχικές ή κατά παράταση ως ακολούθως:

§  Αρχικά με το Ν. 4013_2011 ΦΕΚ Α 204/15-09-2011, άρθρο 18, παρ. 5

«Ρυθμίσεις για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια»

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 από την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.

§  Και στην συνέχεια με το Ν. 4072_2012 ΦΕΚ Α 86/11-04-2012, άρθρο 241, παρ. 5

«Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 3299/2004)»

Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 (Α' 81) και 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011, η οποία ισχύει και για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 2601/1998.

Κύριε Υπουργέ,

Συνοψίζοντας τις προαναφερθείσες διατάξεις παρατηρείται ότι ενώ μεν η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες υλοποίησης των επενδύσεων στην παρούσα συγκυρία και με δύο διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις αντιμετωπίζει το θέμα δίδοντας παράταση του χρόνου υλοποίησης των επενδύσεων, από την άλλη μεριά όμως ο φορολογικός νομοθέτης δεν εναρμονίζεται με αποτέλεσμα να ζητείται από τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις να επιστρέψουν το ΦΠΑ που τους επεστράφη, επειδή δεν ολοκλήρωσαν την κατασκευή των παγίων τους και δεν τα έθεσαν σε λειτουργία εντός πέντε ετών από τότε που πραγματοποίησαν, ολικά ή μερικά, τη σχετική δαπάνη.

Είναι φανερό ότι η εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859 Κώδικα Φ.Π.Α. θα οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή επιχειρήσεις που στις παρούσες αντίξοες και εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες για την χώρα μας υλοποιούν επενδύσεις και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκφράζοντας την αγωνία των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας προτείνει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 33 του Ν. 2859 Κώδικα Φ.Π.Α. το οποίο σήμερα είναι διατυπωμένο ως εξής: «Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας», να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας, καθώς και των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια των 2601/1998 και 3299/2004, η προθεσμία ολοκλήρωσης των οποίων παρετάθη με τους νόμους 4013_2011 ΦΕΚ Α 204/15-09-2011, άρθρο 18, παρ. 5 και 4072_2012 ΦΕΚ Α 86/11-04-2012, άρθρο 241, παρ. 5 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων αυτών».

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας, δίδοντας ανάσα και προοπτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων στη χώρα μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Δημήτριος Μανιάτης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια