αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόταση Συνεργασίας ΑΤΕΙ Καλαμάτας και Επιμελητηρίου
11/06/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς το ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

 

Κύριε πρόεδρε,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, που είχαμε μαζί σας, και την εκ μέρους μας αποδοχή της προσφοράς γεύματος, κατά την 42η Σύνοδο Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΑΤΕΙ της Χώρας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ ΑΤΕΙ Καλαμάτας και Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, εξειδικεύουμε κατωτέρω το ζητούμενο εκ μέρους του φορέα μας από την εν λόγω συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε να αναληφθεί εκ μέρους του ΑΤΕΙ έρευνα, με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης της μεσσηνιακής οικονομίας και στη συνέχεια την διαμόρφωση θέσεων για την οικονομική στήριξη της Μεσσηνίας εν όψει της Εθνικής Κρίσης, και με τίτλο:

«Εφικτές Πολιτικές και Πρωτοβουλίες για τη Μεσσηνιακή Οικονομία».


Δεδομένης της εκτεταμένης οικονομική κρίσης, της οποίας την διάρκεια και την πολυπλοκότητα είναι δύσκολο να προβλέψουμε, θεωρείται απαραίτητο οι τοπικές κοινωνίες να ενεργοποιηθούν άμεσα προς την αναζήτηση βέλτιστων πολιτικών/μέτρων, προγραμμάτων Οικονομικής Στήριξης και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα και δυνατότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χάραξη εύστοχων μέτρων/προγραμμάτων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η καταγραφή/τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του «τοπικού παραγωγικού δυναμικού».

Τα αποτελέσματα της καταγραφής αυτής θα βοηθήσουν σημαντικά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, αλλά και άλλους φορείς, να κινηθούν συντονισμένα και συνεργατικά προς την αποτελεσματική και έγκαιρη στόχευση πόρων και την έγκαιρη προώθηση διαρθρωτικών μέτρων τα οποία (1) θα προστατεύσουν την οικονομία της περιοχής από την περαιτέρω επιδείνωση των μεγεθών και δεδομένων της, και (2) θα την καθοδηγήσουν, ώστε να αναπτύξει νέους τομείς και δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάδειξη των εν λόγω πολιτικών και μέτρων, προτείνουμε την εκπόνηση Εξειδικευμένης Έρευνας η οποία μπορεί να απαντήσει με τεκμηρίωση στα παρακάτω ερωτήματα:

Αποτύπωση της κατάστασης της τοπικής οικονομίας (κατά το δυνατόν πιο επικαιροποιημένα):

 • ΑΕΠ και ΑΕΠ ανά κάτοικο
 • Διαχρονική σύγκριση κ.κ. ΑΕΠ του Νομού με τα αντίστοιχα μεγέθη της Περιφέρειας και της Χώρας
 • Ποσοστιαία κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο Νομό
 • Αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο
 • Αριθμός φορολογουμένων
 • Δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο
 • Δηλωθέν εισόδημα–εισοδηματιών, εμπόρων, βιομηχάνων, επιχ., γεωργών, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών
 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανά φορολογούμενο


Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα για το έτος 2007. Προκειμένου να καταγραφούν οι επιδράσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, των εφοριών και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να μας παράσχουν επικαιροποιημένα στοιχεία.

Αποτύπωση της κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

 • Αναλυτική Παρουσίαση της Αγοράς Εργασίας του νομού με βάση στοιχεία της απογραφής του 2001
 • Διαχρονική εξέλιξη του Ποσοστού Ανεργίας στο Νομό (2004-2009)
 • Σύγκριση ποσοστού ανεργίας του Νομού Μεσσηνίας με το ποσοστό ανεργίας των νομών της Χώρας και των αντίστοιχων διοικητικών διαιρέσεων της Ε.Ε. (2008)
 • Αριθμός Ανέργων Εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ (2004-2008)
 • Νέες προσλήψεις στο Νομό το 1ο τρίμηνο του 2010 και κατανομή τους ανά είδος σύμβασης (απασχόληση πλήρης, μερική και εκ περιτροπής)
 • Αλλαγή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε: α) μερική β) εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου–εργοδότη και γ) εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη (1ο τρίμηνο του 2010)

Αποτύπωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού

 • Γεωργική Παραγωγή σε τόνους (2002-2007)
 • Αριθμός ξενοδοχείων και κλινών (2004-2008)
 • Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα του Νομού (2004-2008)
 • Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και συνολικός τζίρος αυτών (2005)
 • Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2005)
 • Βασικά οικονομικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας (1995-2007)
 • Αριθμός αδειών νέων οικοδομών και προσθηκών στο νομό (2004-2009)

Αποτύπωση ων βασικών Αναπτυξιακών Πυλώνων

 • Αναπτυξιακή διάρθρωση
     1.Πλεονεκτήματα
     2. Μειονεκτήματα - Κίνδυνοι
 • Εντοπισμός / Καταγραφή των βασικών αναπτυξιακών πυλώνων της περιοχής
 • Σχεδιασμό της εφαρμογής αυτών των αναπτυξιακών πυλώνων

Αποτύπωση των βασικών Υποδομών

 • Καταγραφή υποδομών και προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • Επιχειρηματικές και Αναπτυξιακές Υποδομές

Αποτύπωση των υπό εξέλιξη Επενδύσεων

 • Δημόσια Έργα
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Επενδύσεις με Ιδίους Πόρους

Αποτύπωση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού

 • Μεταβολή του πληθυσμού ανά Δήμο – Κοινότητα και φύλο (1991-2001)
 • Πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα πληθυσμού στις Αστικές και Αγροτικές περιοχές του νομού (2001)
 • Ηλικιακή πυραμίδα Νομού Μεσσηνίας (2001)
 • Πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο (2001)
 • Ποσοστό (%) μαθητικής διαρροής (γενιές μαθητών: 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1997-98, 2000-01, 2003-04) σε σύγκριση με το αντίστοιχο μ.ο. της Χώρας.


Κύριε Πρόεδρε,

Απώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να εκτιμήσουμε ποσοτικά την συμβολή οικονομικών μεγεθών στο συνολικό παραγόμενο προϊόν της Μεσσηνίας (επενδύσεις, ιδιωτική, κρατική και κοινοτική δαπάνη, εισαγωγές και εξαγωγές). Το ιδανικότερο θα ήταν αυτές οι μετρήσεις σε δεύτερο στάδιο να μπορούν να εξειδικευτούν σε κλαδικό επίπεδο. 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το ΑΤΕΙ Καλαμάτας θα μπορέσουν -σε ένα μεταγενέστερο στάδιο- να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για κρίσιμα ερωτήματα όπως:

 • Ποια είναι αυτά τα μέτρα οικονομικής ανάπτυξης για την διατήρηση των υγιών τοπικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση νέων;
 • Ποιες αποτυχίες της αγοράς «market failures» της περιοχής θεωρούνται άμεση προτεραιότητας και είναι ανάγκη να στηριχθούν με άμεσα μέτρα και πόρους;
 • Ποια προγράμματα θα στηρίξουν την βέλτιστη αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων της περιοχής;
 • Ποια προγράμματα είναι σημαντικά για την προσέλκυση εταιριών με τεχνολογικό ή/και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον;
 • Πως θα πρέπει να οργανωθούν/συντονισθούν/στηριχθούν οι τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και μέτρα ώστε να επιφέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα;
 • Υπό ποιες προϋποθέσεις τα παραπάνω μέτρα/προγράμματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης θα φέρουν απτά αποτελέσματα;
 • Ποια θεωρείται η βέλτιστη συνέργεια τοπικών φορέων, κοινωνίας και κράτους ώστε να επιτευχθεί τοπική οικονομική ανάπτυξη ή/και άμεση αναχαίτιση της ανεργίας και επιπέδων φτώχιας στην περιοχή ενδιαφέροντος;


Αναμένοντας την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν, σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.


Με εκτίμηση,


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια