αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προκήρυξη της Δράσης 3.a.ΟΧΕ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”
12/05/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

Προκήρυξη της Δράσης 3.a.ΟΧΕ.1

“Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός

της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της περιοχής παρέμβασης τον τουρισμό, εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης με σκοπό να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

 

Δικαιούχοι

 

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ του Νόμου Ν.4430/2016 και ΝΕΠΑ, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) να περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους της παρούσας πρόσκλησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις:

 

Ø  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 

Ø  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β :  Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

 

·         Β.1 : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

·         Β.2 : Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

 

Επίσης :

 

    Να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

 

    Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης.

 

    Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

 

     Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

    Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.

 

Διάρκεια υλοποίησης των έργων 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης από 10.000€ έως 75.000€ .

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες, με ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 1.000.000€,

 

>     700.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων

 

>     300.000€χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υπό σύσταση επιχειρήσεων

 

    Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής : 26/05/2021 έως και 26/08/2021

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
3_F1790.a.OCHE.1-EnischysitisidrysisieksynchronismouMMEepicheiriseonstontomeatoutourismouentos.pdf
Prosklisi_F15022.pdf

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια