αρχική σελίδα
Παρασκευή, 20 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις (A)
10/12/2010
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

1. Τι είναι ο νέος Επενδυτικός Νόμος
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εντάσσεται μέσα στο συνολικό πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών μας για την αναθέρμανση της οικονομίας που περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προώθηση της νέας και νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση νέων επενδυτικών εργαλείων και την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού. Δράσεις που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στην πραγματική οικονομία.
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εκφράζει την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας στις επενδύσεις. Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική των επιδοτήσεων και εστιάζουμε στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.

2. Πώς θα λειτουργεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και αντίστοιχα καθεστώτα επενδύσεων.
Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων, ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη, και βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα των επενδυτικών αποφάσεων.
Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων, αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις  της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών μονάδων και τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).
Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις κεφαλαίου και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός. Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για τη μόχλευση της εγχώριας αγοράς κεφαλαίων και την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά, με τη χορήγηση επιδοτούμενων δανείων στις επιχειρήσεις.
Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα πλέγμα επενδυτικών ευκαιριών που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνδυάζουν φοροαπαλλαγές με επιχορηγήσεις κεφαλαίου, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.

3. Πώς ορίζεται το ύψος των ενισχύσεων
Η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις διακρίνονται, επίσης σύμφωνα με την κατάταξη της ΕΕ, σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

4. Τι ακριβώς προβλέπει το κάθε καθεστώς ενισχύσεων
1)    H κατηγορία των σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται) σε όλη την επικράτεια. Προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μέσω φοροαπαλλαγών, που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Οι φοροαπαλλαγές μπορούν να συνδυαστούν με επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ, μέχρι το ανώτατο ύψος των προβλεπόμενων ενισχύσεων.
2)    Η κατηγορία των σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στο καθεστώς αυτό παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.
3)    Η κατηγορία των σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές. Για την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή τα κριτήρια της πράσινης ανάπτυξης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.
4)    Η ειδική κατηγορία των σχεδίων της Επιχειρηματικότητας των Νέων αφορά επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μια ιδιαίτερα προνομιακή αντιμετώπιση. Για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της λειτουργίας τους δικαιούνται ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών τους, καθώς –σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων- θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση και οι λειτουργικές τους δαπάνες. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι του ποσού του 1 εκ. € συνολικά.
5)    Η ειδική κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκ. €. Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων, για το ύψος των οποίων προβλέπεται ότι:
•    για το τμήμα μέχρι 50 εκ. € παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
•    για το τμήμα που υπερβαίνει τα 50 εκατ. € μέχρι και 100 εκ. € παρέχεται το 30% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
•    για το τμήμα που υπερβαίνει τα 100 εκ. € παρέχεται το 20% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.
Επισημαίνεται ότι το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό σχέδιο το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
6)    Η ειδική κατηγορία των Ολοκληρωμένων  Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων άνω των 2 εκ. €, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή προβλέπονται φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.
7)    Η ειδική κατηγορία των σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας. Για τα ιδιαίτερα σύνθετα αυτά επενδυτικά σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενισχύσεων μετά από σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κάθε φορά τις σχετικές λεπτομέρειες.

5. Τι νέο εισάγει ο νέος Επενδυτικός Νόμος σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, με τις οποίες αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού στην πολιτική ενίσχυσης των επενδύσεων. Αναλυτικότερα:
•    Για πρώτη φορά Επενδυτικός Νόμος διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Οι διαθέσιμοι πόροι τόσο για το σύνολο των επενδύσεων όσο και ανά καθεστώς ενίσχυσης θα είναι εξαρχής γνωστοί σε όλους.
•    Εισάγεται η διαδικασία του ανταγωνισμού μεταξύ των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Με δεδομένο το ανώτατο όριο των προσφερόμενων ενισχύσεων μόνο τα καλύτερα επενδυτικά σχέδια θα έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις.
•    Εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που προάγουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής.
•    Εισάγεται το κριτήριο της επιλεξιμότητας στις επιχορηγήσεις κεφαλαίων. Η Πολιτεία μπορεί να καθορίζει και να προσαρμόζει στην εκάστοτε συγκυρία τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής και να τις ενισχύει με στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίων.
•    Εισάγεται σαφές χρονοδιάγραμμα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου θα υποβάλλονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο (με εξαίρεση τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα των παραπάνω μηνών. Ανάλογες προβλέψεις για όλη την πορεία ελέγχου και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και για τα σχετικά διαδικαστικά θέματα, θα περιλαμβάνονται στο ΠΔ που θα προωθηθεί προς υπογραφή αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας αξιολόγησης
Η νέα διαδικασία αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια, αντικειμενικότητα, απλότητα και σαφήνεια. Αναλυτικότερα:
•    Όλα τα κριτήρια επιλογής είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά. Εξαλείφεται έτσι ο υποκειμενικός παράγοντας κατά την αξιολόγηση.
•    Προβλέπεται η σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, όπου θα παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση και θα γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Με τον τρόπο αυτό κόβεται κάθε επαφή μεταξύ επενδυτή και αξιολογητή.
•    Προβλέπεται η σύσταση Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για όλη την επικράτεια, από το οποίο με το σύστημα της τυχαίας επιλογής θα επιλέγονται οι αξιολογητές για κάθε επενδυτικό σχέδιο.
•    Προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που θα υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
•    Προβλέπεται η λειτουργία γνωμοδοτικών επιτροπών που θα ελέγχουν την κρίση των αξιολογητών. Το έργο των επιτροπών δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες, καθώς τα μετρήσιμα κριτήρια δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.
•    Προβλέπεται έλεγχος τόσο των αξιολογητών όσο και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών από ειδικούς ελεγκτές.
•    Προβλέπεται πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία.
•    Προβλέπεται δικαίωμα ένστασης του επενδυτή, στην περίπτωση που θεωρεί πως η αξιολόγηση του σχεδίου του δεν είναι αντικειμενική.
Η διαδικασία αξιολόγησης δε θα υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες. Πριν την έναρξη ισχύος της νέας πρόσκλησης, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, θα έχουν ήδη περατωθεί οι αξιολογήσεις της προηγούμενης περιόδου.

7. Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλογής των επενδύσεων
Τα κριτήρια του νέου νόμου είναι τα εξής:
α. Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα
i.    Χαρακτηριστικά του φορέα (νομική μορφή/αριθμός απασχολουμένων).
ii.    Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).
iii.    Εμπειρία της εταιρείας (χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).
iv.    Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης (τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού).
v.    Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ποσοστό ίδιας συμμετοχής).

β. Κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου.
i.    Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές - εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).
ii.    Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας).
iii.    Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).

γ. Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης
i.    Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου και δαπάνες για πιστοποίηση).
ii.    Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.
iii.    Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.
iv.    Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη
i.    Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.
ii.    Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.
iii.    Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
iv.    Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.
v.    Ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
vi.    Δημιουργία συνεργασιών - δικτύωσης (clusters).

8. Πώς ανταποκρίνεται ο νέος Επενδυτικός Νόμος στη δυσμενή οικονομική συγκυρία
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος συνιστά μια ρεαλιστική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Αναλυτικότερα απαντά:
•    Στη μείωση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων με την εισαγωγή νέων εργαλείων χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
•    Στα προβλήματα ρευστότητας και στα απαγορευτικά επιτόκια για επενδυτικά σχέδια με την ενίσχυση της ρευστότητας και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ και των προγραμμάτων του.
•    Στη μείωση των επενδύσεων με την αξιοποίηση μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή τις φοροαπαλλαγές. Επιτυγχάνεται έτσι η επίσπευση επενδυτικών αποφάσεων και η άρση αντικινήτρων για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.
•    Στην υστέρηση στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων με το συντονισμό πολιτικών για αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και τη διοχέτευσή τους στο ΕΤΕΑΝ.
•    Στην επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών με την αποκατάσταση των «κανόνων του παιχνιδιού» και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημιουργία αγορών.
•    Στη χαμηλή ποιότητα επενδυτικών αποφάσεων με την πριμοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και την αντιμετώπιση των υπερτιμολογήσεων.
•    Στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων παραοικονομίας και επίσημης οικονομίας με την εισαγωγή κινήτρων για την άμεση και συνεχιζόμενη διοχέτευση πόρων της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία.
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια