αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επενδυτικός νόμος: 15 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις (B)
10/12/2010
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

9. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νέου Επενδυτικού Νόμου
Όπως φανερώνει ο σχεδιασμός των επενδυτικών καθεστώτων, προτεραιότητες του νέου νόμου είναι:
•    Η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της πολιτικής των επιδοτήσεων.
•    Η άμεση ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης.
•    Η ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας.
•    Η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
•    Η κοινωνική κινητικότητα με τη στήριξη νέων επιχειρήσεων και με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων.
•    Η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.
•    Η προώθηση σχεδίων ριζικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.
•    H δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters).
•    Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

10. Ποια είναι τα πιο σημαντικά θετικά στοιχεία του νέου Επενδυτικού Νόμου

•    Αποκαθιστά την οικονομική αξία των δημόσιων πόρων. Με το νέο νόμο ο επιχειρηματίας γνωρίζει τι θα εισπράξει, πότε θα το εισπράξει και πώς μπορεί να συνυπολογίσει την ενίσχυση στα επενδυτικά του σχέδια εντός εξαμήνου μετά την υποβολή του επενδυτικού του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση των διαθέσιμων κοινωνικών πόρων, που με το ισχύον καθεστώς έχουν απαξιωθεί.
•    Θέτει συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους για το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στόχους που κάθε φορά θα προσαρμόζονται και θα εξειδικεύονται μετά από διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής συγκυρίας.
•    Θέτει καθαρούς κανόνες διαχείρισης. Υπάρχει ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε πρόγραμμα, ανταγωνιστικές προσφορές επενδυτικών σχεδίων και αδιάβλητη βαθμολογική κατάταξη.
•    Οδηγεί μέσω των φοροαπαλλαγών που προβλέπονται για όλα τα επενδυτικά καθεστώτα σε επενδύσεις στην «επίσημη οικονομία» και όχι στην παραοικονομία και σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας, αυξάνοντας το ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα.
•    Αντιμετωπίζει μακροχρόνιες στρεβλώσεις στη εγχώρια αγορά κεφαλαίων, από την οποία ήταν αποκλεισμένες πολλές δυναμικές κοινωνικές ομάδες της ελληνικής οικονομίας.
•    Συμβάλλει στην έξοδο από την ύφεση με βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας.
•    Θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία.
•    Υπηρετεί την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, εισάγοντας γενικό επενδυτικό καθεστώς για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
•    Ενισχύει την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
•    Συνδέει τις ενισχύσεις με συγκεκριμένες και μετρήσιμες αναπτυξιακές προτεραιότητες, αναδεικνύοντας νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας.
•    Ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα με μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων και του επιστημονικού δυναμικού.
•    Προωθεί τη διαφάνεια και την αντικειμενική αξιολόγηση.
•    Δεν κάνει παραχωρήσεις σε ομάδες συμφερόντων. Δεν υπάρχουν διατάξεις που να ευνοούν κανενός είδους συντεχνιακά συμφέροντα.

11. Πώς αντιμετωπίζει ο νέος Επενδυτικός Νόμος τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στα προηγούμενα επενδυτικά καθεστώτα
•    Υπερτιμολογήσεις: με το νέο νόμο τίθεται πλαφόν στη συμμετοχή των παγίων, τα οποία υπήρξαν παραδοσιακά το προνομιακό πεδίο για την εμφάνιση υπερτιμολογημένων δαπανών, στο 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
•    Μελέτες και αμοιβές συμβούλων: στο νέο νόμο προβλέπεται μείωση των δαπανών για μελέτες και αμοιβές συμβούλων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, από 10% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα τίθεται ως ανώτατο όριο για τις συγκεκριμένες δαπάνες το ποσό των 50.000 €.
•    Ευνοϊκές διατάξεις υπέρ συγκεκριμένων ομάδων: ο νέος νόμος δεν κάνει καμία παραχώρηση σε οποιαδήποτε ομάδα συμφερόντων. Όσο κι αν ψάξει κανείς δε θα βρει κρυφά προνόμια ή φωτογραφικές διατάξεις.
•    Δυσλειτουργίες στη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων: ο νέος νόμος, πέρα από την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων, αδιάβλητων διαδικασιών και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προβλέπει γενικότερη αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χορήγηση ενισχύσεων.

12. Πώς θα λειτουργεί στην πράξη ο νέος Επενδυτικός Νόμος
Κάθε Δεκέμβριο θα εκδίδεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων του επόμενου έτους.
Ο προϋπολογισμός θα καθορίζει, πέρα από το συνολικό ποσό των ενισχύσεων, το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων,τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει άμεσες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι φοροαπαλλαγές θα υπολογίζονται στο τριπλάσιο του ποσού των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Παράλληλα, θα τρέχουν οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.
Οι φοροαπαλλαγές θα δίδονται με ανοικτή προκήρυξη. Σε όλα τα υπόλοιπα καθεστώτα θα προσδιορίζονται στις προκηρύξεις οι επιθυμητές παραγωγικές δραστηριότητες.
Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής να συμπίπτει με την πάροδο της τελευταίας ημέρας του αντίστοιχου μήνα.
Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

13. Υποθετικό σενάριο εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου
Έστω ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου αποφασίζεται να προκηρυχθούν επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1 δις €. Αυτό σημαίνει πως οι διαθέσιμες φοροαπαλλαγές θα ανέλθουν στα 3 δις € (σχέση φοροαπαλλαγών-επιχορηγήσεων 3:1), τα δάνεια του ΕΤΕΑΝ υπολογίζεται πως θα ανέλθουν στα 800 εκ. €, τα απλά τραπεζικά δάνεια υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 500 εκ. € και η κινητοποίηση ιδίων κεφαλαίων θα είναι τουλάχιστον 1,2 δις €.
Συνολικά η κρίσιμη μάζα επενδυτικών σχεδίων προς υλοποίηση, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα λειτουργήσει με το συντονισμό και τη στόχευση που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 5 δις €. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2009 το συνολικό ύψος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από όλους τους φορείς της οικονομίας -πλην οικοδομής και κατασκευών- δεν ξεπερνούσε τα 20 δις €, γίνεται εύκολα κατανοητό το μέγεθος της παρέμβασης που επιχειρείται με το νέο Επενδυτικό Νόμο και οι δυνατότητες που δημιουργούνται για άμεσα και ορατά αποτελέσματα.

14. Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του Νέου Επενδυτικού νόμου
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος θα εφαρμοστεί άμεσα. Η πρώτη πρόσκληση θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου του 2011.

15. Τι θα συμβεί με τα ήδη υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου νόμου
Όσα επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου (Ν. 3299/2004) θα αξιολογηθούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου εκείνου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια