αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας...
07/06/2012
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1.
2. Το π.δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».
3. Την αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 13/24.4.2012), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τους όρους αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες καν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α) ι) Παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και οι οποίοι ρύθμισαν τις υφιστάμενες μέχρι 25.8.2007 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2012 δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, κατά το μέρος που δεν επιδοτούνται, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο (2) εναπομείνασες δόσεις.

ιι) Παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2012 δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, κατά το μέρος που δεν επιδοτούνται, βαρύνουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο (2) εναπομείνασες δόσεις.

Β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας είναι οι ακόλουθοι:
1. Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29.6.2012.
2. Οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν ισχυρές.
3. Η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να βρίσκεται σε λειτουργία.
4. Η πιστοποίηση από το οικείο Πρωτοδικείο περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει.

Γ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαυτών την 29.6.2012. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που θα αιτηθούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας μέχρι και την 28.9.2012, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 - ΓΛ.Κ. Τμήμα Δ΄. Στις καταστάσεις θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολή πτη, το έγγραφο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ο αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, το ποσό του δανείου, οι ληφθείσες εξασφαλίσεις και η υπαγωγή η μη του δανειολήπτη στις διατάξεις του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει.

Δ) Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται ως ρύθμιση περιπτώσεις συμβάσεων δανείων εγγυημένων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, οι οποίες έχουν καταγγελθεί. Οι δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει προηγουμένως να καταβάλουν τα ποσά των τόκων με τα οποία βαρύνονται.

Ε) Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυτής, ανατίθενται στην Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΦΕΚ 1346

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια