αρχική σελίδα
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αίτημα παρέμβασης Πρωθυπουργού για την επίλυση ρύθμισης των μη εγγυημένων από το δημόσιο δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών
26/09/2012
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα συσσωρευμένα προβλήματα των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών ΖΗΤΑΜΕ την παρέμβασή σας για την επίλυση του θέματος που χωρίς ουσιαστικό λόγο παραμένει ανεπίλυτο, παρά την Ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο στις 03.08.2012 και τις δηλώσεις σας.

Στην ουσία κύριε Πρωθυπουργέ, ζητάμε την ενιαία αντιμετώπιση των δανείων αυτών (εγγυημένων ή μη από το Δημόσιο), επικρατούσα άποψη απ' όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρύθμιζαν κατά διαστήματα τους όρους αποπληρωμής των δανείων αυτών.

Ο διαχωρισμός που επιχειρείται στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεν στηρίζεται σε καμία λογική ή πραγματική βάση διότι:

α)  Οι λόγοι που επέβαλαν την παράταση των χρεωλυτικών δόσεων παραμένουν το ίδιο ισχυροί για το σύνολο των δανείων των πυρόπληκτων Νομών κι όχι για μέρος αυτών που επιχειρείται η κατηγοριοποίηση τους, ως προς τις εξασφαλίσεις και μόνον.

β)  Τυχόν διαχωρισμός των δανείων αυτών, στις ευαίσθητες πυρόπληκτες περιοχές εγκυμονεί κινδύνους με διάλυση χιλιάδων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων, λόγω αδυναμίας καταβολής των χρεωλυσίων.

γ)  Αυτό το ενδεχόμενο, θα έχει ως επακόλουθο τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού επισφαλών δανείων, τη στιγμή μάλιστα που επιχειρείται η ανακεφαλαιοποίηση κι εξυγίανση των τραπεζών.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και του λόγου το αληθές, σας παραθέτουμε συνοπτικό σημείωμα -με όλες τις σχετικές αποφάσεις- για τα Δάνεια των Πυρόπληκτων Νομών.

Α.  Αποφ. ΥΠΕΘΟ 36579/Β.1666/27.08.2007 ΦΕΚ Β' 1740/30.08.2007

Με την παραπάνω απόφαση:               

α)  ρυθμίστηκαν ΟΛΑ τα δάνεια, ληξιπρόθεσμα και μη που είχαν χορηγηθεί μέχρι 25.08.2007 σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων Νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας κ.λπ.

β)  χορηγήθηκαν νέα δάνεια Κ/Κ από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους.

Προς εξασφάλιση των παραπάνω δανείων δόθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με την αριθ. 2/54310/0025/13.09.2007 (ΦΕΚ Β' 1858) προς τις τράπεζες, κυρίως προς κάλυψη των νέων δανείων Κ/Κ και όσων δεν είχαν επαρκείς εγγυήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θεωρούμε αναγκαίο να σας υπενθυμίσουμε την αριθ. 41695/Β.1834/28.09.2007 διευκρινιστική εγκύκλιο του Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, η οποία επί λέξει αναφέρει: «...Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Απόφαση αυτή, χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν στην εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική». Και επί πλέον, ειδικώς για τα Κ/Κ, «Η εν λόγω απόφαση προβλέπει τους όρους για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ήτοι το ύψος της επιδότησης επιτοκίου, το ανώτατο ποσό του δανείου, τη συνολική διάρκεια του δανείου και το ύψος του επιτοκίου. Οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών».

Τόσο η απόφαση αριθ. 36579/Β.1666/27.08.2007 όσο και η Αριθ. 41695/Β.1834/ 28.09.2007 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, την εφαρμογή των οποίων έχουν αποδεχθεί και εφαρμόσει οι Τράπεζες, έχουν άρρηκτο δεσμό μεταξύ τους και αποτελούν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των συμβάσεων για τη χορήγηση των δανείων στις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων Νομών.

ΟΛΑ τα δάνεια, παλαιά και νέα Κ/Κ υπήχθησαν στο καθεστώς της παραπάνω ΥΑ 36579/ 2007 χωρίς εξαίρεση, είτε είχαν εμπράγματες εξασφαλίσεις, είτε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Επομένως, τα δάνεια αυτά έχουν ομοιογενή χαρακτήρα και ενιαία αντιμετώπιση ως προς τους όρους αποπληρωμής (χρόνος εξόφλησης, επιτόκιο κ.λπ.).

Β.  Νόμος 3816/2010 αριθ. 2 § 7 ΦΕΚ Α' 6/26.01.2010

Στη συνέχεια, λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, με το Ν. 3816/2010, αριθ. 2 § 7, παρασχέθηκαν διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων Νομών για διετή αναστολή της καταβολής των χρεωλυτικών δόσεων και αντίστοιχη παράταση του χρόνου αποπληρωμής του κεφαλαίου. Στο καθεστώς αυτό υπήχθησαν ΟΛΑ τα δάνεια που είχαν ρυθμιστεί ή χορηγηθεί με την Υ.Α. 36579/Β.1666/27.08.2007 χωρίς εξαίρεση, είτε είχαν εξασφαλίσεις από το Ελληνικό Δημόσιο είτε δεν είχαν. Σχετική η αριθ. 1194/οικ/09.04.2010 εγκύκλιος του Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, η οποία επί λέξει αναφέρει: «...με βάση το σκοπό και το πνεύμα του Νόμου πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην παρ. 7 του αριθ. 2 του Ν.3816/10 υπάγονται και τα δάνεια των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που ρυθμίστηκαν με την αριθ. 36579/Β.1666/27.08.2007 (ΦΕΚ 1740/Β'.) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ». Διαφορετικά το αποτέλεσμα θα ήταν μια διακριτικά δυσμενής μεταχείριση και μάλιστα εις βάρος δανειοληπτών που παρέχουν οι ίδιοι επαρκείς εγγυήσεις.

Επομένως, η ενιαία αντιμετώπιση των δανείων αυτών έχει επικρατήσει και έχουν εφαρμοσθεί οι εκάστοτε διευκολύνσεις αποπληρωμής των δανείων αυτών -χωρίς εξαιρέσεις- είτε είχαν εξασφαλίσεις με εμπράγματες εγγυήσεις, είτε δεν είχαν και ζήτησαν προς τούτο την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ.   Απ. Υπ. Οικονομικών 2/22475/0025/25.04.2012 (ΦΕΚ Β' 1346)

Με την παραπάνω απόφαση -που τροποποιεί την προηγούμενη με αριθ. 2/54310/0025/13.09.2007, η οποία είναι ενσωματωμένη στο Ν.3816/2010 που έχουν αποδεχθεί και εφαρμόσει οι τράπεζες- κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου παράταση του χρόνου καταβολής των χρεωλυτικών δόσεων 30.06.2012 και 31.12.2012, με εξόφληση των δεδουλευμένων τόκων κι αντίστοιχη παράταση του χρόνου αποπληρωμής του κεφαλαίου.

Όμως κατά τη συνήθη πρακτική των τραπεζών, προέκυψαν για μία ακόμα φορά ερωτήματα ως προς την ενιαία εφαρμογή της απόφασης παράτασης καταβολής των χρεωλυτικών δόσεων, επιχειρώντας έτσι να διασπάσουν την ομοιογένεια κι ενιαία αντιμετώπιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων Νομών. Έτσι, ορισμένες τράπεζες, προκειμένου να μην κάνουν δεκτές αιτήσεις δανειοληπτών για ρύθμιση, επικαλούνται την απάντηση της 25ης Δ/νσης του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους ΑΠ. 2/41089/0025/15.07.12 (απάντ. 2),- η οποία ως γνωστόν δεν έχει την αρμοδιότητα για τα πέραν των εγγυημένων από το Δημόσιο δάνεια και για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών που προαναφέρθηκαν και αποτελούν άρρηκτα στοιχεία των συμβάσεων στις εκάστοτε ρυθμίσεις που έχουν υπογραφεί με αριθ. 36579/Β.1666/27.08.2007 ΦΕΚ Β' 1740/30.08.2007 απόφασης και το Ν.3816/2010 αρθ.2 § 7 ΦΕΚ Α' 6/26.01.2010, το καθεστώς των οποίων οι τράπεζες έχουν αποδεχτεί και εφαρμόσει.

 

Για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος

  Δημήτριος Μανιάτης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια