αρχική σελίδα
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4469 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.
05/05/2017
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4469 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

5478_F1310486781.jpg

(ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρθρο 1. Σκοπός - ορισµοί

ΕκτύπωσηΥπηρεσία μόνο για συνδρομητέςΕκτύπωση με σχόλιαΥπηρεσία μόνο για συνδρομητέςΣύνδεσμος   ♦Προσθήκη άρθρου στην βιβλιοθήκη σας   ♦Αιτιολογική   

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθµιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του οφειλέτη. 

Προσθήκη ετικέτας   ♦ Προσθήκη παραγράφου στην βιβλιοθήκη σας   ♦Σύνδεσμος   ♦ Η παράγραφος όπως ίσχυε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο   ♦Προβολή/Προσθήκη σημείωσης

2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου:

α) Ως «µεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες, κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 4, είχαν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσµες ή µη) υψηλότερες από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.

β) Ως «µικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες δεν εµπίπτουν στον ορισµό της µεγάλης επιχείρησης.

γ) Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόµου ή δυνάµει δικαιοπραξίας για την εξόφληση µέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαµβάνεται και ο εγγυητής. Δεν συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάµει ασφαλιστικής σύµβασης µε τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων.

δ) Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοούνται τα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, µεταξύ αυτών και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού.

ε) Ως «πιστωτές» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηµατικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

στ) «Απαρτία συµµετεχόντων πιστωτών» υπάρχει όταν συµµετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό απαρτίας απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη και απαιτήσεις πιστωτών που δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

ζ) Ως «πλειοψηφία συµµετεχόντων πιστωτών» νοείται η πλειοψηφία των συµµετεχόντων πιστωτών που σχηµατίζεται µε βάση ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων πιστωτών. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της πλειοψηφίας συµµετεχόντων πιστωτών απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη.

η) Ως «ποσοστό συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο» νοείται το ποσοστό των συµµετεχόντων πιστωτών που σχηµατίζεται επί του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων πιστωτών που εξασφαλίζονται µε υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόµιο του άρθρου 976 του Κ.Πολ.Δ.. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό του ποσοστού συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη.

θ) Ως «σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών» νοείται η πολυµερής δικαιοπραξία που καταρτίζεται µεταξύ του οφειλέτη και των συµβαλλοµένων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, έχει ως αντικείµενο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή µέρους των οφειλών του οφειλέτη και αποσκοπεί στη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

ι) Ως «πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» νοούνται:

αα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη,

ββ) όταν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν το νοµικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου βαθµού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.

Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

ια) Ως «συµµετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που εκπροσωπείται ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε σκοπό την κατάρτιση σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

ιβ) Ως «συµβαλλόµενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που συµβάλλεται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

ιγ) Ως «µη συµβαλλόµενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που δεν συµβάλλεται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ανεξαρτήτως εάν συµµετείχε στη διαδικασία διαπραγµάτευσης.

ιδ) Ως «εµπειρογνώµονας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών.

ιε) Ως «εκτιµητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιηµένος εκτιµητής ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

ιστ) Ως «οφειλές προς το Δηµόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δηµοσίου που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.

ιζ) Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 ήδη βεβαιωµένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.

ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.

ιθ) Στην έννοια των «οφειλών» συµπεριλαµβάνονται και οι οφειλές νοµικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η µεταβιβάζουσα επιχείρηση δεν συµπεριλαµβάνεται στην έννοια του συνοφειλέτη της περίπτωσης γ΄.

Συνημμένα θα βρείτε τον σχετικό Νόμο 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
FEKEXODIKASTIKOSMICHANISMOS_F1769636774_F28953.pdf

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια