αρχική σελίδα
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
19/06/2012
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όσων επιχειρήσεων ιδρύθηκαν πριν τις 04/04/2011(Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. 2/7/2012).ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΟΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 04/04/2011

Σύμφωνα με την Κ1-941 οικ./27.4.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1468/3-5-2012 οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005 (περιπτώσεις β και ζ και η) και των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας (εφόσον πρόκειται για τις περιπτώσεις ζ και η) έγινε πριν τις 4/4/11 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η σχετική αίτηση - δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου , ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Η διαδικασία της αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά με την «επίσκεψη» στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr όπου θα παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία της απογραφής. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει έλεγχο για την διαπίστωση εγγραφής της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στην παρακάτω ιστοσελίδα.

https://www.businessregistry.gr/Publicity.aspx

Ο υπόχρεος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ) ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα .

Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης , προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ.4).

Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 2, την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος (10€). Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Τα ως
άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΓΕΜΗ.

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής και λοιπών αιτήσεων καταχώρισης ορίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω απόφασης .

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρο 17του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941
Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεων προσώπων

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια